W czym możemy Ci pomóc?

Nasza kompleksowa księgowość

Księgi handlowe: 

 

•otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

•stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,

•utworzenie zakładowego planu kont,

•bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,

•sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

•przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,

•sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

•prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

•okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,

•przygotowanie dokumentów do KRS,

•sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

•uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

•sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,

•konsultacje podatkowe i rachunkowe,

•terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych 

•pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

•reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: 

 

•bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

•sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

•sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

•prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

•przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

•przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,

•sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,

•okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

•terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

•reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

 

Ryczałt ewidencjonowany: 

 

•bieżące ewidencjonowanie przychodów,,

•sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

•sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

•prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

•okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

•przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

•przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,

•sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,

•konsultacje podatkowe i rachunkowe,

•terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

•reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

 

Kadry i płace: 

 

•sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,

•sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

•sporządzanie i bieżace prowadzenie akt osobowych pracowników,

•sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

•sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych

•sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS

•sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,

•wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,

•sporządzanie deklaracji PFRON,

•sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

•terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,

•sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,

•sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,

•sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,

•sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,

•nadzór nad dokumentacją kadrową,

•reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP)

Biuro rachunkowe MAKS

T.: +48 693 176 081  

Mail: maksbiuro@gmail.com 

Wykonanie i opieka nad stroną:  Perspektywa Plus 

Godziny otwarcia:

Pon - Pt: czynne od 15.00

Sb - Nd: nieczynne

+48 693 176 081

maksbiuro@gmail.com